Phương châm hoạt động

Để quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 1.1. Quản lý chất lượng: Để quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 Với nguyên liệu và công nghệ của Mỹ, bổ sung các hợp chất có nguồn gố ...[Read More]